• Grafika zdjęcie główne góra strony

Dział Wizytacji

p.f.Kierownika Działu
Prokurator Jerzy Duplaga
Kontakt przez sekretariat działu tel. 71 3635725, fax. 71 3635710
adres poczty elektronicznej: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl

 

Zadania Wydziału

 1. prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie;
 2. koordynowanie i kontrola prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe;
 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego, umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego (art. 327 § 2 kpk), jak też podejmowanie decyzji w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wydanie postanowienia w trybie art. 328 kpk;
 4. prowadzenie badań aktowych w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych (§ 256 ust. 2 regulaminu prokuratorsk i ego);
 5. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych (§116 ust. 3 i 4 regulaminu prokuratorskiego) i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej (§ 116 ust 5 regulaminu prokuratorski ego);
 7. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora w podległych jednostkach, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 8. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora regionalnego, nadto w zakresie dotyczącym przedłużania terminów śledztw prowadzonych w podległych jednostkach prokuratur okręgowych na czas powyżej roku, stosownie do brzmienia art. 310 § 2 k.p.k. (za wyjątkiem spraw objętych zwierzchnim nadzorem służbowym prokuratury regionalnej);
 9. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka oraz koordynacja tego rodzaju postępowań w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, a także prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze i finansowo - skarbowe względem mienia wielkiej wartości oraz o inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 3, przejętych przez Prokuraturę Regionalną, ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę;
 10. koordynowanie przez prokuratora wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu spraw dotyczących błędów medycznych w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu;
 11. zapewnienie udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym

Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego Prokurator Jerzy Duplaga