• Grafika zdjęcie główne góra strony

Uwzględniono stanowisko Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie skargi nadzwyczajnej

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu podejmowane były czynności w kierunku zbadania podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej od postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2019r. o odrzuceniu apelacji pełnomocnika uczestniczki postępowania.

Wskazane postanowienie zapadło w postępowaniu spadkowym, dotyczącym podziału masy spadkowej, którego uczestnikiem była Alicja K., córka spadkodawczyni.

Wymieniona nie zgodziła się z dokonanym przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim orzeczeniem z dnia 3 października 2016r. działem spadku i wniosła apelację.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017r. uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazał Sądowi Rejonowemu w Lwówku Śląskim sprawę do ponownego rozpoznania.

Podczas ponownego rozstrzygania sąd rejonowy, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019r. dokonał podziału spadku poprzez przyznanie wnioskodawcy i uczestniczce  wydzielonych lokali w nieruchomości, wraz z opcją spłat.

Alicja K. nie zaakceptowała przyjętego przez sąd podziału nieruchomości. W dniu 29 marca 2019r., jej pełnomocnik złożył apelację, do której załączył oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestniczki. Jej odpisy wraz z załącznikami, zostały przez sąd doręczone wszystkim stronom postępowania.

Mimo prawidłowego przedłożenia przez pełnomocnika upoważnienia do działania, właściwy do rozpoznania apelacji - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, wezwał go do uzupełniania braków formalnych poprzez złożenie oryginału pełnomocnictwa bądź jego uwierzytelnionej kopii, a następnie, postanowieniem z dnia 15 maja 2019r. odrzucił apelację, wskazując, że zawiera ona braki formalne - brak pełnomocnictwa.

Okoliczność ta została zweryfikowana i finalnie ustalono, że pracownik Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim błędnie wysłał do strony wraz z odpisem apelacji, oryginał pełnomocnictwa złożony przez adwokata reprezentującego stronę skarżącą.

Prokurator Regionalny we Wrocławiu, po zapoznaniu ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, skierował stanowisko, w którym wskazał na okoliczności przemawiające za zasadnością wywiedzenia skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2019r., w tym na naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego, prawa do sądu, jak również zasady dwuinstancyjności postępowania, a poprzez to odrzucenie apelacji pełnomocnika uczestniczki oraz naruszenie przepisów procesowych poprzez wydanie postanowienia o odrzuceniu apelacji na skutek bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych środka odwoławczego w postaci przedłożenia oryginału pełnomocnictwa, które to braki nie wystąpiły, bowiem pełnomocnictwo zostało złożone w oryginalne przy pierwszej czynności procesowej podjętej przez pełnomocnika.

W lutym 2021r. skarga nadzwyczajna wpłynęła do Sądu Najwyższego, wraz z żądaniem uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o odrzuceniu apelacji.