• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Skierowano akt oskarżenia wobec osoby oskarżonej o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w celu uszczuplania należności skarbowych

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Z.K. - prezesowi jednego z podmiotów uczestniczących w tworzeniu siatki podmiotów pozorujących wewnątrzwspólnotowe nabycie i dalszą sprzedaż towarów na terenie kraju poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT.

 Oskarżonemu zarzuca się działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodziły inne osoby, której celem było popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, oraz podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych.

Oskarżony Z. K. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, będąc prezesem zarządu spółki i w związku z tym zajmując się sprawami gospodarczymi tej osoby prawnej, nie prowadząc ksiąg tego podatnika, naraził należności publicznoprawne Skarbu Państwa na uszczuplenie, powodując uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 4.625.170,46zł w ten sposób, że posłużył się 148 fakturami VAT, wystawionymi w sposób nierzetelny przez inną osobę w imieniu innego podmiotu gospodarczego, dokumentującymi wewnątrzwspólnotowe nabycia towaru w postaci oleju rzepakowego w łącznej ilości 5.427,72 ton, opiewającymi na łączną kwotę 23.215.919,08 zł, które w rzeczywistości nie miały miejsca między tymi podmiotami gospodarczymi.

Nadto użył on 148 faktur VAT, w których poświadczono nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a to faktu zaistnienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w postaci oleju rzepakowego, opiewającymi na łączną kwotę 23.215.919,08 zł, które w rzeczywistości nie miały miejsca między tymi podmiotami gospodarczymi poprzez uwzględnienie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w składanych deklaracjach podatkowych VAT – 7, oraz poświadczył nieprawdę w fakturach VAT wystawionych w imieniu spółki, której był prezesem na rzecz innego podmiotu gospodarczego, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a to faktu zaistnienia transakcji sprzedaży towaru, które w rzeczywistości nie miały miejsca między tymi podmiotami.

Aktem oskarżenia objęto także   „pranie brudnych pieniędzy” tj. działanie w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia i miejsca umieszczenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem wyżej opisanych czynów w kwocie nie mniejszej niż 4.625.170,46 zł.

Członkowie grupy, do której należał oskarżony podjęli działalność zarobkową polegającą na pośrednictwie w obrocie handlowym olejem rzepakowym. W celu zwiększenia swoich zysków uzgodnili, że utworzą sieć podmiotów gospodarczych, które zostaną wykorzystane do uchylenia się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku ze skorzystaniem z zerowej stawki VAT poprzez pozorowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć tego towaru od czeskich i słowackich spółek. Osiągnięcie skutku w postaci uchylenia się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług i uszczuplenia tej daniny publicznej wymagało w pierwszej kolejności upozorowania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru z innego kraju Unii Europejskiej, co umożliwiłoby zastosowanie zerowej stawki VAT, a także - następnie upozorowania przynajmniej jednej transakcji sprzedaży towaru na terenie kraju. W tej sytuacji obowiązek podatkowy zapłaty 23% VAT od wartości sprzedawanego towaru ciążyłby w całości na pierwszym podmiocie krajowym, który po nabyciu towaru od podmiotu zagranicznego dokonywałby następnie jego dalszej odsprzedaży na terenie Polski. Powodowało to sposobność do uchylenia się od opodatkowania na tym etapie obrotu handlowego, umożliwiającą uszczuplenie najwyższej możliwej kwoty tego podatku, poprzez zaniechanie jego wpłaty do budżetu Państwa.

Osoby działające z oskarżonym wspólnie i w porozumieniu zostały objęte odrębnym aktem oskarżenia i zapadły już wobec nich wyroki skazujące.