• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sąd Najwyższych uwzględnił kasację prokuratora na niekorzyść osoby skazanej za zabójstwo

Przed Sądem Okręgowym w Opolu toczył się proces przeciwko B. G., oskarżonej o pozbawienie życia w zamiarze bezpośrednim swojego konkubenta, poprzez ugodzenie pokrzywdzonego nożem w okolice serca.

Sąd okręgowy wyrokiem z dnia 30 maja 2017r. uznał oskarżoną za winną popełnienia zarzucanego jej aktem oskarżenia czynu, przyjmując, że działała ona z zamiarem ewentualnym, w warunkach obrony koniecznej, której granice przekroczyła i wymierzył jej karę 5 lat pozbawienia wolności.

Wyrok ten został zaskarżony przez prokuratora w całości na niekorzyść oskarżonej. W apelacji prokurator wniósł o jego zmianę poprzez przyjęcie, że oskarżona działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia partnera  oraz wymierzenie jej kary w granicach ustawowego zagrożenia przewidzianego dla przypisanego przestępstwa tj. 25 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu środka odwoławczego, wyrokiem z dnia 11 października 2017r. zmienił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w Opolu w ten sposób, że B. G. uznał za winną pozbawienia życia konkubenta poprzez działanie w zamiarze ewentualnym i za czyn ten wymierzył jej karę 8 lat pozbawienia wolności.

Kasację od powyższego orzeczenia, na wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, wywiódł Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, polegające na zaniechaniu dokonania przez sąd odwoławczy prawidłowej i wszechstronnej kontroli odwoławczej oraz nienależyte ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów i wniosków zawartych w apelacji, skutkujące błędnym przyjęciem, że oskarżona działała z zamiarem wynikowym, co skutkowało rażącą niewspółmiernością kary 8 lat pozbawienia wolności orzeczonej wobec B. G. za przypisaną jej zbrodnię. tj. na poziomie minimalnego ustawowego zagrożenia. Prokurator domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019r. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację, uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2017r. i przekazał sprawę w/w sądowi  do ponownego rozpoznania.