• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator Generalny uwzględnił wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu o wywiedzenie kasacji na niekorzyść skazanego za zabójstwo, w przedmiocie jego warunkowego przedterminowego zwolnienia

Prokurator Regionalny we Wrocławiu wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wywiedzenie kasacji od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2018r., w sprawie o sygnaturze II AKzw 2587/18, mocą którego sąd odwoławczy utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2018r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego J.K. z odbycia reszty kary.

Wymieniony skazany został wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003r. m. in. za popełnienie przestępstwa zabójstwa w postaci kwalifikowanej, za co sąd wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności.

Skazany nabył uprawnienie do warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności z orzeczonych 25.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu warunkowo zwolnił skazanego z odbycia reszty kary, wskazując na jego pozytywne zachowanie w warunkach izolacyjnych oraz krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Na powyższe orzeczenie zażalenie wniósł prokurator, wskazując, że w stosunku do skazanego nie istnieje pozytywna prognoza kryminologiczno - społeczna, pozwalająca na przyjęcie, że cele kary zostały osiągnięte, a w warunkach wolnościowych nie popełni on ponownie przestępstwa.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wniesionego środka odwoławczego nie uwzględnił i postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W tych okolicznościach Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wywiedzenie kasacji na niekorzyść skazanego, wskazując, że orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest wadliwe, bowiem zapadło z rażącym naruszeniem przepisów prawa procesowego.

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu.                                            

Działając z jego upoważnienia, kasację od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2019r. roku, w sprawie II AKzw 2587/18 do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego, podnosząc, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydając zaskarżone postanowienie nie dokonał prawidłowej i wszechstronnej kontroli odwoławczej wniesionego zażalenia oraz wadliwe ocenił przesłanki z art. 77 § 1 k.k., na podstawie których ustala się prognozę kryminologiczno – społeczną dotycząca skazanego, z pominięciem m.in. okoliczności popełnienia przestępstwa, które miało drastyczny przebieg. W złożonym środku Prokurator Generalny zażądał uchylenia postanowienia i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.