• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator Generalny uwzględnił wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu o wywiedzenie kasacji na niekorzyść osoby skazanej za przestępstwa seksualne wobec małoletnich

  Prokurator Regionalny we Wrocławiu wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o skierowanie kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018r., w sprawie o sygnaturze II AKa 265/18 utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 18 maja 2018r., mocą którego uznano K. P. za winnego popełnienia 3 czynów przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – m. in. stosowania przemocy w postaci przytrzymywania wobec małoletnich poniżej lat 15 – swoich wnuczek oraz wykorzystywania znaczącej przewagi wieku, rozwoju psychofizycznego i wbrew woli małoletnich pokrzywdzonych doprowadzenia jednej z nich do obcowania płciowego oraz obydwu do poddania się innym czynnościom seksualnym. Za powyższe Sąd Okręgowy w Opolu wymierzył oskarżonemu karę łączną w wymiarze 3 (trzech) lat pozbawienia wolności.

       Apelację na niekorzyść oskarżonego, w części dotyczącej orzeczenia o karze, wywiódł prokurator, wskazując, że sposób działania sprawcy, częstotliwość i charakter popełnionych czynów w szczególności na szkodę bliskich osób, jak również niepowetowane rozmiary wyrządzonej pokrzywdzonym krzywdy oraz ich negatywne skutki na przyszłość, czyni tak ukształtowane kary z prawnego, moralnego i społecznego punktu widzenia jako niesprawiedliwe, nieadekwatne do ogromnego stopnia zawinienia i bardzo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości czynów, tym samym rażąco niewspółmierne, a nadto mając na względzie okoliczności obciążające sprawcę, przy jednoczesnym braku okoliczności łagodzących, czyni, że orzeczone wobec oskarżonego kary jednostkowe i kara łączna nie są wystarczające do odniesienia celów zapobiegawczych i wychowawczych wobec skazanego, a także w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa i żądając wymierzenia wyższych kar jednostkowych oraz kary łącznej w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności, której Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie uwzględnił.

      W tych okolicznościach Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wywiedzenie kasacji na niekorzyść skazanego.

     Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Działając z jego upoważnienia, kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 roku, w sprawie o sygnaturze II AKa 265/18 do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego. Wskazał, że kary wymierzone oskarżonym są rażąco niskie w kontekście stopnia zawinienia, wysokiego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynów przejawiającego się w podjęciu zamachu na wolność seksualną dwóch dziewczynek w wieku 12 i 14 lat, z wyjątkowo niskich pobudek i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, rozmiarów krzywdy psychicznej wyrządzonej przez oskarżonego pokrzywdzonym takim działaniem oraz nie spełniają wymogów prewencji indywidualnej oraz ogólnej, żądając uchylenia wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze i przekazania w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.