• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne zarzuty dla warszawskiego antykwariusza Marka M.

          W dniu 15 listopada 2019r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zarzut popełnienia kolejnego przestępstwa usłyszał Marek M., objęty skierowanym w lutym 2019r. aktem oskarżenia, którym oskarżono go o popełnienie nie przestępstw polegających na doprowadzeniu dwóch starszych kobiet do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 1 140 000,00zł w postaci całych przysługujących im udziałów wynoszących 1/8 w odniesieniu do każdej z nich w prawach i roszczeniach do nieruchomości znajdującej się w Warszawie przy ul. Dynasy 4.

          W prowadzonym obecnie w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu śledztwie RP I Ds. 22.2017 Marek M. objęty jest zarzutami m. in. przywłaszczenia praw majątkowych w postaci udziału wynoszącego 7/30 wszelkich praw i roszczeń do nieruchomości warszawskich Folwark Służewiec i Opoczyńska 4B oraz udaremnienia zaspokojenia wierzyciela tj. Miasta Stołecznego Warszawy  na kwotę 1 729 928,28 zł poprzez zbycie składników majątku.

          Aktualnie Markowi M. uzupełniono dotychczas przestawione zarzuty i przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa karno -  skarbowego tj. uchylania się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu i podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2014-2016 tj. dochodów osiąganych z tytułu wynagrodzenia przyznanego orzeczeniem sądowym od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Śródmieście – Warszawa z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, z tytułu przyznanego wyrokiem odszkodowania od m. st. Warszawy, z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, z tytułu sprzedaży praw majątkowych do nieruchomości warszawskich, a w konsekwencji uszczuplenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2014-2016 na łączną kwotę 1 457 997,90zł, przy czym wartość uszczuplonego podatku jest duża,

tj. o czyn art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s.