• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kasacja na korzyść skazanego

Sąd Rejonowy w Kłodzku wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018r. skazał Marka S. za cztery  przestępstwa, w tym za czyn z art. 207 § 1 k.k., wymierzając mu kary ograniczenia wolności, które połączył i wymierzył karę łączną w wysokości 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Wyrok ten nie został zaskarżony i uprawomocnił się 2 lutego 2019r.

W kwietniu 2019r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratora Okręgowego w Świdnicy, skierowany do Prokuratora Generalnego, o wywiedzenie w tej sprawie kasacji na korzyść skazanego.

Prokuratura uznała wyrok ten w części dotyczącej wymierzenia kary łącznej za rażąco niesłuszny, albowiem wysokość tej kary - tj. 1 rok i 6 miesięcy, przekroczyła sumę kar jednostkowych.

Kara łączna nie może być niższa od najwyższej z wymierzonych kar, zaś górną granicą jest suma kar wymierzonych.

Skazany otrzymał cztery kary jednostkowe ograniczenia wolności w wymiarze odpowiednio: 8, 2 , 4 i 3 miesięcy, co łącznie daje 1 rok i 5 miesięcy ograniczenia  wolności.

Wymierzając karę łączną sąd nie może przekroczyć sumy kar, a w odniesieniu do skazanego Marka S. tak właśnie uczynił.

Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione we wniosku Prokuratora Okręgowego i w dniu 7 czerwca 2019r. skierował do Sądu Najwyższego kasację od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 grudnia 2018r.