• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Areszty za kupowanie przez Internet fikcyjnych faktur

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez KWP w Radomiu i organy KAS w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Na obecnym etapie śledztwa w następstwie czynności procesowych oraz działań o charakterze operacyjnym ustalono tożsamość blisko 1000 osób, które nabywały przez Internet faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków. Podkreślić przy tym należy, iż jedynie na podstawie wstępnych analiz za wybiórczo wytypowane okresy czasu ustalono, że w ten sposób doprowadzono do uszczuplenia podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 20 milionów złotych.

Dotychczas sporządzono lub ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec 32 podejrzanych, którzy - po nabyciu nierzetelnych faktur VAT przez Internet ujmowali je w księgach i deklaracjach podatkowych - w następstwie czego uchylali się od opodatkowania lub uzyskiwali nienależne zwroty podatku naliczonego. Niemal wszyscy podejrzani, od których odebrano wyjaśnienia, przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i przestępstw skarbowych, zrelacjonowali przebieg swojego postępowania i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Większość z podejrzanych złożyła korekty deklaracji podatkowych i uiściła uszczuplone należności podatkowe W toku śledztwa zastosowano zabezpieczenia majątkowe oraz środki zapobiegawcze. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policji, a w uzasadnionych wypadkach także zakaz opuszczania kraju.

Podkreślenia wymaga, iż od 1 marca 2017 roku używanie faktur VAT podrobionych lub takich, w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na kwotę należności ogółem przekraczającą 5 milionów złotych lub były wykorzystywane w sposób stanowiący stałe źródło dochodu stanowi zbrodnię stypizowaną w art. 270 a §2  lub 271a §1 kodeksu karnego zagrożoną karą pozbawienia wolności nie mniejszą od lat 3. Natomiast jeżeli wystawiono lub użyto faktur, których łączna wartość ogółem przekracza 10 milionów złotych  sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a §1 k.k.).

Tym samym skazanie za tego typu przestępstwa co do zasady nie może być ukształtowane poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Jedynie wyjątkowo przy przyjęciu wypadku mniejszej wagi lub skorzystaniu przez podejrzanego z nadzwyczajnego złagodzenia kary możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności w wymiarze umożliwiającym jej warunkowe zawieszenie lub kary łagodniejszej.  Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary jest możliwe tylko gdy sprawca zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział. Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy, który oprócz spełnienia tych warunków zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Na podobnych warunkach nie podlega karze sprawca w zakresie popełnionego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Ponadto nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie (art. 16 i 16a kodeksu karnego skarbowego).

 Nadto możliwe jest uzgodnienie z prokuratorem warunków dobrowolnego poddania karze oraz dobrowolne poddanie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Mając na uwadze skalę rozpoznanego zjawiska, liczbę dotychczas ustalonych osób oraz kolejne planowane w sprawie czynności, w tym sukcesywne zatrzymywanie podejrzanych w celu przedstawienia zarzutów,  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zwraca się z apelem do podatników, wobec których nie wykonano jeszcze czynności procesowych, o korygowanie deklaracji podatkowych co do fikcyjnych faktur VAT, oraz zgłaszanie się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w celu złożenia wyjaśnień -  co umożliwi złagodzenie odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.